NERS 


 

Mae'r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ym Merthyr Tudful yn rhan o'r cynllun i Gymru; cynllun sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i safoni cyfleoedd atgyfeirio at ymarfer corff ar draws pob Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

Mae'r cynllun yn targedu cleientiaid sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig trwy roi cyfle iddynt fynd at raglen ymarfer corff o ansawdd uchel gyda goruchwyliaeth er mwyn gwella iechyd a lles.  

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle i gleientiaid ddod yn fwy egniol a gwneud mwy o ymarfer corff trwy gymryd rhan mewn sesiynau gweithgareddau ysgafn, hwyliog fel aerobeg dŵr, zumba, bowlio, grwpiau cerdded, hyfforddiant cylchol a sesiynau blasu yn y gampfa.

I fynd at y cynllun bydd angen i chi gael atgyfeiriad gan weithiwr iechyd porffesiynol cymwys, fel eich meddyg lleol, nyrs practis neu ffiseotherapydd. 

Unwaith i chi gael eich atgyfeirio, bydd un o'n Ymarferwyr Proffesiynol yn cwrdd â chi i ganfod mwy am hanes eich iechyd, cynnal gwiriadau iechyd sylfaenol a thrafod yr amrywiaeth o weithgareddau sy'n addas ar eich cyfer. Yna byddant yn parhau i helpu a rhoi cymorth i chi trwy gydol cyfnod y cynllun.  

Fel rhan o'r cynllun byddwch yn elwa o:

  • Ymgynghoriad a gwiriadau dilynol gydag Ymarferwr Proffesiynol cymwys wedi ei hyfforddi'n benodol
  • Amrywiaeth o weithgareddau am gost gostyngol am yr 16 wythnos y byddwch ar y cynllun
  • Dewis o aelodaeth am bris gostyngol wedi hynny

Dolenni Defnyddiol

Am restr o gwestiynau cyffredin cliciwch yma: NERS FAQ's

Am daflen wybodaeth Merthyr Tudful, cliciwch yma: NERS Info

 

Am wybodaeth bellach am y cynllun dilynwch y ddolen hon at wefan CLlLC: http://www.wlga.gov.uk/ners

Cysylltu â ni

Ebost: carla.jackson@merthyr.gov.uk  

Ffôn: (01685) 727442 neu (01684) 725224

 


Amserlen Gweithgareddau Diweddaraf

I weld amserlen ddiweddaraf CHM a CCA cliciwch y ddolen isod:

Amserlen (Mawrth 2 2020)

Rhestr Prisau

I weld ein rhestrau prisiau cliciwch y ddolen isod:

 

© Merthyr Tydfil County Borough Council.